Veri Sorumlusu

BELDİBİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YAYIN İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK GIDA REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TAÇ KOLEJİ)

Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Cadde No: 22 Muratpaşa /Antalya

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla Beldibi Özel Eğitim Kurumları Yayın İnşaat Turizm Taşımacılık Gıda Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak sizlere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

 • Öğrencilerimiz
 • Aday Öğrencilerimiz
 • Öğrenci Velilerimiz/Vasilerimiz
 • Çalışanlarımız
 • Çalışan Adaylarımız
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanları
 • İş ortaklarımız
 • Stajyerlerimiz
 • Ziyaretçilerimiz
 • Üçüncü Kişiler

Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında eğitim faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek ,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza edilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz ; yasal yükümlülüklerimiz gereği ve eğitim faaliyetlerimiz nedeniyle aramızdaki iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta,aktarılmakta ve saklanmaktadır.Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır: 

Kurumumuzda Öğrenci/Veli olmanız durumuzda;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak,
 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançlarına ait veriler kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun ,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,(Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü),Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize, İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler –Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, , mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, Muhasebe Bürosu gibi danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi , finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla Hissedarlarımız- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi .
 • Adli makamlar,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerDüzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler

Aday Öğrenci Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Öğrenci Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrenci İletişim(Adres)

*Öğrenci Eğitim Verisi (Daha önce okuduğu okul)

*Öğrenci Velisi Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrenci Velisi İletişim (e-posta, cep telefonu)

*Öğrenci Kardeşi Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrencinin Kardeşi Eğitim Verisi (Sınıfı ve Okulu)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
Öğrenci adayı seçme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Amacıyla
(Okula ön kayıt işlemleri için Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

*Öğrenci Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrenci İletişim(Adres)

*Öğrenci Eğitim Verisi (Daha önce okuduğu okul)

*Öğrenci Velisi Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrenci Velisi İletişim (e-posta, cep telefonu)

*Öğrenci Kardeşi Kimlik (Ad-Soyad)

*Öğrencinin Kardeşi Eğitim Verisi (Sınıfı ve Okulu)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (
Okula ön kayıt işlemleri amacıyla alınan Veli Bilgi Formunun Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Veli Bilgi Formu doldurulmak suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı basılı form vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, KVKK Md. 5/2(f) gereği İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden toplamakta ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi , Öğrenci adayı seçme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kurumumuzda Çalışan Olmanız Durumunda:

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad, Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu, Anne adı,baba adı,Doğum Yeri .Doğum tarihi,N üfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, Mahalle/köy, Aile sıra no,Cilt no,seri no)

*İletişim (İkametgah adresi)

*Özlük (İşe başlama tarihi vb.)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No, Bağ-Kur Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.)

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İşe Giriş Bildirimi Belgesinin Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.8 uyarınca)

*Kimlik (Ad, Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu, Anne adı,baba adı,Doğum Yeri .Doğum tarihi,N üfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, Mahalle/köy, Aile sıra no,Cilt no,seri no)

*İletişim (İkametgah adresi)

*Özlük (İşe başlama tarihi vb.)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No, Bağ-Kur Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.)

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlaea Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
(İşe Giriş Bildirimi Belgesinin Aktarılması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.8 uyarınca )

*Kimlik (Ad, Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu, Anne adı,baba adı,Doğum Yeri .Doğum tarihi,N üfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, Mahalle/köy, Aile sıra no,Cilt no,seri no)

*İletişim (İkametgah adresi)

*Özlük (İşe başlama tarihi vb.)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No, Bağ-Kur Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Amaçlarıya
(İşe Giriş Bildirimi Belgesinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.86/2 uyarınca )

*Kimlik (Ad, Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No)

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Engelli personelin İşkura Bildirimi için Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(4857 Sayılı İş Kanunu m.30 uyarınca )

*Kimlik (Ad,Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No)

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlaea Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
((Engelli personelin İşkura Bildirimi için Aktarılması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(4857 Sayılı İş Kanunu m.30 uyarınca)

*Kimlik (Ad, Soyad,Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Hukuk İşlerinin Takibi ve YürütülmesiAmaçlarıyla
(Engelli personelin İşkura Bildirimi Evraklarının Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(4857 Sayılı İş Kanunu m.30 uyarınca)

*Kimlik (Ad, Soyad, ,Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu, Cinsiyeti)

*İletişim (Ev adresi,Telefon numarası, e-mail)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No)

*Eğitim verisi (Mezuniyet durumu,Yabancı dil bilgisi)

*Mesleki Deneyim (İş tecrübesi)

*Görsel ve İşitsel kayıtlar(Fotoğraf)

*Askerlik Bilgisi

*Sürücü belgesi bilgisi

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Görevlendirme süreçlerinin Yürürtülmesi ,İletişim faaliyetlerinin Yürürtülmesi,İnsanKaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Sözleşme Süreçlerinin Yürürtülmesi Amaçlarıyla
(İş Başvuru Formunun Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2c: Sözleşmenin kurulması ve ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad, Soyad, ,Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu, Cinsiyeti)

*İletişim (Ev adresi,Telefon numarası, e-mail)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No)

*Eğitim verisi (Mezuniyet durumu,Yabancı dil bilgisi)

*Mesleki Deneyim (İş tecrübesi)

*Görsel ve İşitsel kayıtlar(Fotoğraf)

*Askerlik Bilgisi

*Sürücü belgesi bilgisi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
((İş Başvuru Formunun Saklanması)

KVKK Md. 5/2c: Sözleşmenin kurulması ve ifası bendine istinaden

*Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Medeni Hal)

*Sosyal Güvenlik (Kurum sicil no)

*Özlük (Görevi)

Çalışanlar İçin yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Asgari Geçim İndirimi Bilgilerinizin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(Gelir Vergisi Kanunu m.32 uyarınca )
*Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Medeni Hal)

*Sosyal Güvenlik (Kurum sicil no)

*Özlük (Görevi)

Çalışanlar İçin yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Asgari Geçim İndirimi Bilgilerinizin Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1uyarınca )

*Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik no)

*İletişim(İkametgah adresi,Telefon numarası,Mail adresi)

*Sosyal Güvenlik (Sigorta sicil numarası)

*Özlük (Görevi)

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , İnsan kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İş Sözleşmesi için Bilgilerinizin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2c: Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik no)

*İletişim(İkametgah adresi,Telefon numarası,Mail adresi)

*Sosyal Güvenlik (Sigorta sicil numarası)

*Özlük (Görevi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İş Sözleşmesi için Bilgilerinizin Saklanması)

KVKK Md. 5/2e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması bendine istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no,Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal )

*İletişim (Ev adresi Telefon numarası)

*Eğitim Verisi(Eğitim durumu)

*Mesleki Deneyim (İşten ayrılma tarihi, iş tanımı, iş kolu)

*Özlük (Çalıştığı Bölüm, Görevi)

*Sağlık Bilgileri (Kan grubu, Bağışıklama, Tıbbi anamnez, Boy, Kilo,Fiziki Muayene Sonuçları, Laboratuvar bulguları,Kronik hastalık, Soygeçmişi,Hekim kanaati)

*Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla(
İSG Kapsamında Periyodik Muayene Bilgilerinizin Anlaşmalı Firmaya Aktarılması)

Sağlık verileri dışında
KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine,


Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/2:
Açık Rıza bendine istinaden(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği m.7 uyarınca periyodik muayenenin gerçekleştirilmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür. Özel nitelikli olan sağlık verileriniz Açık rıza alınarak işlenmektedir.)
*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no,Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal )

*İletişim (Ev adresi Telefon numarası)

*Eğitim Verisi(Eğitim durumu)

*Mesleki Deneyim (İşten ayrılma tarihi, iş tanımı, iş kolu)

*Özlük (Çalıştığı Bölüm, Görevi)

*Sağlık Bilgileri (Kan grubu, Bağışıklama, Tıbbi anamnez, Boy, Kilo,Fiziki Muayene Sonuçları, Laboratuvar bulguları,Kronik hastalık, Soygeçmişi,Hekim kanaati)

*Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla(
İSG Kapsamında Periyodik Muayene Bilgilerinizin Saklanması)

Sağlık verileri dışında
KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine,


Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/2:
Açık Rıza bendine istinaden(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği m.7/1uyarınca, Özel nitelikli olan sağlık verileriniz Açık rıza alınarak saklanmaktadır)

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no, Doğum yeri,Doğum tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu yer)

*Hukuki İşlem (Mahkeme adı, Dosya no, Kesinleşen mahkeme kararı ilgili madde)

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi veDenetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Adli Sicil kaydının elde edilmesi)

KVKK Md. 6/2: Açık rıza ya istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no, Doğum yeri,Doğum tarihi, Nüfusa kayıtlı olduğu yer)

*Hukuki İşlem (Mahkeme adı, Dosya no, Kesinleşen mahkeme kararı ilgili madde)

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi veDenetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Adli Sicil kaydının Saklanması)

KVKK Md. 6/2: Açık rıza ya istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no)

*Finans (Banka hesap no,Banka İban no)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Ücretinizin ödenebilmesi için Banka Ödeme Bilgilerinizin Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden


(Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik m.10 uyarınca)
*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no)

*Finans (Banka hesap no,Banka İban no)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Ücretinizin ödenebilmesi için Banka Ödeme Bilgilerinizin İlgili Bankaya Aktarılması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
(Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik m.10 uyarınca)
*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no)

*Finans (Banka hesap no,Banka İban no)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(
Ücretinizin ödenebilmesi için Banka Ödeme Bilgilerinizin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)

*Finans (Banka İban no)

*Özlük(İşe giriş tarihi)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla
(BES ile ilgili yükümlülüklerin yerine Getirilebilmesi İçin için Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
(Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca)
*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)

*Finans (Banka İban no)

*Özlük(İşe giriş tarihi)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla
(BES ile ilgili yükümlülüklerin yerine Getirilebilmesi İçin için Sigorta Şirketine Aktarılması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
(Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca)

*Kimlik (Ad, Soyad,TC Kimlik no, Cinsiyeti, Medeni Hali)

*Özlük (Departmanı, Görevi,İşe giriş tarihi, Kıdem tazminatı,İhbar tazminat,Yıllık izin tutarı)

*Finans (Ücret)

*Hukuki işlem(İmza)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amaçlarıyla
(Ücret Alacaklarınız İçin Hesap Pusulasının Çıkarılması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(4857 Sayılı Kanun m.37 uyarınca )

*Kimlik (Ad, Soyad,TC Kimlik no, Cinsiyeti, Medeni Hali)

*Özlük (Departmanı, Görevi,İşe giriş tarihi, Kıdem tazminatı,İhbar tazminat,Yıllık izin tutarı)

*Finans (Ücret)

*Hukuki işlem(İmza)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Ücret Alacaklarınız İçin Hesap Pusulasının Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(213 sayılı Vergi Usul kanun m.238 uyarınca)

*Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no,vb.)

*İletişim(Telefon numarası,Adres vb.)

*Özlük (Departman,
Görevi vb.)

*Hukuki İşlem (İmza)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
ve
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin,İzin formu,Fazla çalışma muvafaktnamesi ve diğer ilgili belgelerin oluşturulması)

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden
*Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no,vb.)

*İletişim(Telefon numarası,Adres vb.)

*Özlük (Departman,
Görevi vb.)

*Hukuki İşlem (İmza)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin,İzin formu,Fazla çalışma muvafaktnamesi ve diğer ilgili belgelerin Aktarılması)

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden

*Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no,vb.)

*İletişim(Telefon numarası,Adres vb.)

*Özlük (Departman,
Görevi vb.)

*Hukuki İşlem (İmza)
Kodu vd.) verileriniz,

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin Saklanması)
amacıyla
(Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin,İzin formu,Fazla çalışma muvafakatnamesi ve diğer ilgili belgelerin Saklanması)

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden
KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden

*Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no, Doğum yeri,Baba adı)

*İletişim(Adres)

*Özlük (İşe giriş tarihi, İşten ayrılış tarihi)

*Sosyal Güvenlik(SSK sicil no)

*Hukuki İşlem (İmza)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve
Hukuk İşlerinin takibi ve Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İstifa dilekçeleri ve İbranamelerin alınması)

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden
*Kimlik (Ad-Soyad,TC Kimlik no, Doğum yeri,Baba adı)

*İletişim(Adres)

*Özlük (İşe giriş tarihi, İşten ayrılış tarihi)

*Sosyal Güvenlik(SSK sicil no)

*Hukuki İşlem (İmza)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(İstifa dilekçeleri ve İbranamelerin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden

*Kimlik (Ad, Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu,Cinsiyeti, Anne adı,baba adı,Doğum Yeri .Doğum tarihi,Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, Mahalle/köy, Aile sıra no,Cilt no,seri no)

*Özlük (İşe başlama tarihi,İşten ayrılma tarihi)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No, Bağ-Kur Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.)

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
(İşten Ayrılış Bildirgesinin Aktarılması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.9 uyarınca )

*Kimlik (Ad, Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Uyruğu,Cinsiyeti, Anne adı,baba adı,Doğum Yeri .Doğum tarihi,Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, Mahalle/köy, Aile sıra no,Cilt no,seri no)

*Özlük (İşe başlama tarihi,İşten ayrılma tarihi)

*Sosyal Güvenlik (Sicil No, Bağ-Kur Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.) adresi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (İşten Ayrılış Bildirgesinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.86/2 uyarınca )

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no)

*Hukuki İşlem ( Borçlu olunan dosya bilgileri)

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Yetkili Kişi,Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıya (
Maaş haczi Müzekkerilerine Cevap Verilmesi)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(İcra İflas kanunu m.355 vd.uyarınca)

*Kimlik (Ad,Soyad, TC Kimlik no)

*Hukuki İşlem ( Borçlu olunan dosya bilgileri)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Amacıyla (
Maaş haczi Müzekkerilerinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2a: Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

*Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik no)

*İletişim (Adres, Adres İl, Adres Tipi)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlaması ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İkametgâh Bilgilerinizin Kayıt Altına Alınması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden


(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca )

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

İşlem Güvenliği (Kullanıcı adı,Parola)

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla (Yazılımlara Girişlerin Sağlanması ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden


(6698 Sayılı kanun uyarınca)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır.Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik,
 • 5651 sayılı Kanun ,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza,Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler -İş faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, vergi danışmanları ve denetçiler, OSGB firması,Sigorta şirketi de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi , Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla Hissedarlarımız- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi .
 • Adli makamlar,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler.

Kurumumuzda Çalışan Adayı Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad, Soyad, Uyruğu,Cinsiyeti,. Doğum tarihi)

*İletişim (e-posta,cep telefonu,ev adresi )

*Mesleki deneyim(Daha önce çalıştığı işyeri adı,Görevi,İş tecrübesi)

*Eğitim Verisi (Mezuniyet yılı,Yabancı dil bilgisi,Uzmanlık alanları,Sertifikalar)

*Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Fotoğraf)

*Askerlik bilgisi

*Sürücü belgesi bilgisi

Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(İşe alım süreçlerinde kariyer.net aracılığıyla cv bilgilerinin Elde Edilmesi)

KVKK Md. 5/2c: Sözleşmenin kurulması ve ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad, Soyad, Uyruğu,Cinsiyeti,. Doğum tarihi)

*İletişim (e-posta,cep telefonu,ev adresi )

*Mesleki deneyim(Daha önce çalıştığı işyeri adı,Görevi,İş tecrübesi)

*Eğitim Verisi (Mezuniyet yılı,Yabancı dil bilgisi,Uzmanlık alanları,Sertifikalar)

*Görsel ve İşitsel Kayıtlar(Fotoğraf)

*Askerlik bilgisi

*Sürücü belgesi bilgisi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(kariyer.net aracılığıyla alınan cv bilgilerinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak toplanmaktadır.Kişisel verileriniz, Sözleşmelerin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun ,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;Bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Tedarikçi Yetkilisi Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem(İmza,İmza sirküleri)

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Faali
yetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlaryla

(Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2c:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
bendine istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
(
Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerin
Aktarılması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Tedarik Sözleşmesi ve eğitim tutanakları vs.nin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza,Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Tedarikçi Çalışanı Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Mesleki Deneyim (Mesleği,
İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)

*Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )

*Özlük(Görevi)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
ve
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
Amaçlarıyla
(Mal hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2c:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
bendine istinaden
*Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Mesleki Deneyim (Mesleği,
İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)

*Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )

*Özlük(Görevi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla
(
Mal hizmet tedarik süreçleri ile bilgilerin
Aktarılması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
*Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, plaka no)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Mesleki Deneyim (Mesleği,
İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve Numarası)

*Eğitim Verisi(Diploma Bilgileri )

*Özlük(Görevi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(
Eğitim tutanakları ve diğer tedarik süreçleri ile ilgili verilerin
Saklanması)

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

*Görsel ve İşitsel kayıtlar (Fotoğraf, Kamera,Görüntü)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Amaçlarıyla
(Eğitim ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi için verilerin Elde edilmesi ve Saklanması)

İlgili kişinin açık rızasına istinaden (
Eğitim ve toplantı faaliyetleri esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtlar)

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza,Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler -İş faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Çalışmakta olduğumuz İş ortaklarımız (Hukuk Bürosu, vergi danışmanları ve denetçiler, OSGB firması,Sigorta şirketi de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler)- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi , Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve sağladığı hizmetleri yerine getirmesi için Tedarikçilerimiz- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla Hissedarlarımız- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi .
 • Adli makamlar,Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler.

İş Ortağımız Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

(Kurumumuzun iş faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2c:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Amacıyla
(Kurumumuzun iş faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Aktarılmasıi)

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no,Vergi no,Unvan)

*İletişim (Telefon numarası,
Mail adresi , İş adresi,Fax,Kep adresi)

*Finans(Banka iban no)

*Hukuki İşlem (İmza,İmza sirküleri)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Sözleşmelerin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik,yarı otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü ya da yazılı olarak,e-mail,whatsapp,İlgili kişi tarafından elden teslim yoluyla,basılı formlar ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 • 5651 sayılı Kanun ,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Tedarikçilerimize,İş ortaklarımıza,Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Kurumumuza Ziyaretçi Olarak Gelmeniz Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad)

*Hukuki İşlem(İmza)

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Ziyaret Tarihi, Giriş-Çıkış Saati, Ziyaret sebebi)

Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Amaçlarıyla
(Ziyaretçi bilgilerinizin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad)

*Hukuki İşlem(İmza)

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Ziyaret Tarihi, Giriş-Çıkış Saati, Ziyaret sebebi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Ziyaretçi bilgilerinizin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad)

*Hukuki İşlem(İmza)

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Ziyaret Tarihi, Giriş-Çıkış Saati, Ziyaret sebebi)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Amacıyla
(Ziyaretçi bilgilerinizin Aktarılması)

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle Ziyaretçi defterine kayıt yapmak suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi,Hukuki yükümlülüğümüz ve Kurumumuzun meşru menfaati gereği toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

İş başvuru Formunda çalışan tarafından acil durumlarda iletişim kurulması için Bilgilerinizin verilmesi durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
*Kimlik (Ad,Soyad)

*İletişim(Telefon numarası)

Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ve İş Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlarıyla
(İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad)

*İletişim(Telefon numarası)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(İş Başvuru formunda acil durumda aranacak yakını Bilgisinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan İş Başvuru formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

İş başvuru Formunda Çalışan tarafından verilen Referans kişisi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
*Kimlik (Ad,Soyad,unvan)

*İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)

Acil durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Amaçlarıyla
(İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,unvan)

*İletişim(Telefon numarası,Mail adresi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(İş Başvuru formunda Referans Kişisi Bilgisinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan İş Başvuru formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Aile durum Bildirim Formunda Çalışanın eşi ve Çalışanın çocuğu olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no)

*Finans(Eşin ve Çocuğun gelir durumu)

*Eğitim verisi(Çocuğun okulu)

Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi Amaçlarıyla
(AGİ için çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(a):
Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden


(Gelir Vergisi Kanunu m.32)
*Kimlik (Ad,Soyad,TC Kimlik no)

*Finans(Eşin ve Çocuğun gelir durumu)

*Eğitim verisi(Çocuğun okulu)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(AGİ için çalışan Eşi ve Çocuğu Bilgisinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(a):
Kanunlarda açıkça öngörülme bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Aile Bildirim formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülme gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK’ya) ,İş ortaklarımıza (Mali Müşavir ve Hukuk Büromuza) ve KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Kayıt sözleşmesinde Öğrenci Anne,Babası ve Kardeşi olarak Bilgilerinizin verilmesi durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad,Doğum yeri,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası)

*Eğitim verisi (Kardeşin okulu,Sınıfı)

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Kayıt sözleşmesinde Anne,Baba ve Kardeş Bilgilerinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(c):
Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,Doğum yeri,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası)

*Eğitim verisi (Kardeşin okulu,Sınıfı)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Kayıt sözleşmesinde Anne,Baba ve Kardeş Bilgilerinin Elde edilmesi Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Kayıt sözleşmesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Aday Öğrencilerin Okula Kabul Süreçleri Esnasında Veli Bilgi Formunda Öğrencinin Kardeşi Olarak Bilgilerinizin Verilmesi Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad,Doğum yeri,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası)

*Eğitim verisi (Kardeşin okulu,Sınıfı)

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(Okula kabul süreçlerinde Kardeş Bilgilerinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(c):
Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad,Soyad,Doğum yeri,Doğum tarihi)

*İletişim(Telefon numarası)

*Eğitim verisi (Kardeşin okulu,Sınıfı)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Okula kabul süreçlerinde Kardeş Bilgilerinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik olmayan yöntemlerle ve basılı form olan Veli Bilgi Formunda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaatimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

k.12 net Öğrenci Bilgi Sisteminde Öğrenci Velisi Ve Öğrenci Kardeşi Olarak Bilgilerinizin Girilmesi Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad,Soyad)

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
(k.12 net sisteminde Öğrenci bilgilerinin girilmesi esnasında Kardeş Bilgilerinin Elde edilmesi)

KVKK Md. 5/2(ç):
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

*Kimlik (Ad,Soyad)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
(Okula kabul süreçlerinde Kardeş Bilgilerinin Saklanması)

KVKK Md. 5/2(ç):
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak k.12 net Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüz gereği gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde ;KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Veri Sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kurumumuzu Ziyaretiniz Esnasında Kamera Kaydı Alınması Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera Kaydı)

*Fiziksel mekan güvenliğinin temini

*Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

*Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

*Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

*Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

*Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Güvenlik Kamera Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması)

KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle ve elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaati gereği toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde; KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde ve ayrıca Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Öğrencilerimizin , Öğretmenlerimizin, Velilerimizin ve Diğer Çalışanlarımızın Uzaktan Eğitim/Online Toplantıya Katılmaları Durumunda;

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri

*Kimlik (Ad-Soyad)

*Görsel ve İşitsel kayıtlar (Görüntü,Ses)

*İşlem güvenliği(Ip adresi)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi , Canlı Dersler Ve Seminerlere Katılım Sağlanması ,Online Toplantılara Katılımın Sağlanması
Amaçlarıyla
(Uzaktan Eğitim ve Online Toplantı Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Bilgilerin Elde Edilmesi)

KVKK Madde 5/2 (c):Sözleşmenin kurulması veya ifası bendine istinaden
*Kimlik (Ad-Soyad)

*Görsel ve İşitsel kayıtlar (Görüntü,Ses)

*İşlem güvenliği(Ip adresi)

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla (
Uzaktan Eğitim ve Online Toplanıu ile İlgili Kayıtların
Saklanması)

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden


KVKK Md. 5/2(f):
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik, ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; Sözleşmelerin kurulması ve ifası,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması ve meşru menfaatlerimiz gereği toplanmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651 sayılı Kanun ,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,(Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü),İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda bulunması gerekenler:

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Cadde No: 22/ Muratpaşa Antalya”adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla,Noter kanalıyla veya  muhasebe@tacokullari.com  kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.